Pacientų teisės ir pareigos

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE
 
27. Gimdymo namų pacientų teisės nevaržomos dėl jų amžiaus, rasės, lyties, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių ar neįgalumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.
28. Gimdymo namų pacientų teisės:
28.1. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
28.2. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios ir gydomosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
28.3. Pacientai turi būti informuoti apie gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
28.4. Pacientai turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą. Taip pat pacientai turi teisę pasirinkti gydytoją ir / ar slaugos darbuotoją (mokama paslauga), jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar Gimdymo namų darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių.
28.5. Pacientai turi būti informuojami apie Gimdymo namų vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jų buvimu Gimdymo namuose.
28.6. Pacientai turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
28.7. Pacientai turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, pacientų teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
28.8. Informacija pacientams  turi  būti  pateikta jiems suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientams  gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali  turėti įtakos pacientų apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
28.9. Informacija pacientams neturi būti pateikta prieš jų valią. Apie tokį pacientų pageidavimą turi būti pažymima jų ligos istorijoje.
28.10. Nepilnamečiai pacientai turi būti informuojami apie gydymą ir, jeigu jie pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnamečiai negali būti gydomi prieš jų valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gydytojas turi parinkti gydymo  metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečių interesus. Jeigu nepilnametis Gimdymo namuose yra hospitalizuojamas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
28.11. Pacientui pageidaujant, turi būti pateikta jo ligos istorija ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jos ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
28.12. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
28.13. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti paciento asmens privatumą: pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę slaptumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus).
28.14. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
28.15. Teikiant būtinąją (pirmąją ir skubią) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo.
28.16. Jeigu paciento tolesnis buvimas Gimdymo namuose nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant jį iš Gimdymo namų į namus ar perkeliant į kitą sveikatos  priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas.
28.17. Nėščiųjų priėmimo ir gimdymo skyriuje, gimdyvės pageidavimu, vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip du jos nurodyti pilnamečiai asmenys. Asmenys dalyvaujantys gimdyme privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gimdyvė ir jos gimdyme dalyvaujantys asmenys pasirašytinai duoda sutikimą „Sutikimas gimdymo priežiūrai“ formoje.
28.18. Gimdyvės pageidavimu gimdymas gali būti filmuojamas, tačiau griežtai draudžiama filmuoti Gimdymo namų personalą.
28.19. Pacientas turi teisę į kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas.
28.20. Pacientas turi teisę kreiptis į Gimdymo namų administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.
28.21. Be paciento sutikimo negalima jo ir jo duomenų panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicininiuose bandymuose.
28.22. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.
28.23. Pacientas, manydamas, kad Gimdymo namuose buvo pažeistos jo teisės, turi teisę skųstis kompetentingoms institucijoms.
28.24. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Gimdymo namuose, atlyginimą.
28.25. Gimdymo namuose Pacientas turi teisę į informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinimą (vieną kartą per metus nemokamai), reikalauti jo duomenis ištaisyti, ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti jo duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, kaip numato Europos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai. Su Paciento asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galima susipažinti Gimdymo namų interneto svetainėje, adresu www.vgn.lt, skelbiamoje informacijoje.
28.26. Pacientai turi ir kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
29.  Gimdymo namų pacientų pareigos:
29.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Gimdymo namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas.
29.2. Pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
29.3. Pacientas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
29.4. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo, turi patvirtinti raštu.
29.5. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
29.6. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Gimdymo namų darbuotojais ir kitais pacientais.
29.7. Pacientas privalo laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas, gydymą, kitas paslaugas pagal tuo metu galiojančius įkainius (jei paslaugos yra apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka) ir Gimdymo namų nustatytais įkainiais.
29.8. Pacientas privalo laikytis Gimdymo namų skyriuose nustatyto dienos režimo, vykdyti gydytojo ir slaugos personalo nurodymus.
29.9. Pacientas privalo negadinti Gimdymo namų inventoriaus ir kitų materialinių vertybių, sugadinus inventorių atlyginti žalą.
29.10. Pacientas privalo savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę, jeigu leidžia sveikatos būklė.
30. Gimdymo namuose besigydančiam pacientui draudžiama:
- savavališkai išeiti iš ligoninės;
- savavališkai lankytis kituose Gimdymo namų skyriuose;
- laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti;
- laikyti maisto produktus ant spintelių ir palangių;
- naudotis radijo imtuvais, televizoriais ir kita įranga, jeigu tam prieštarauja kiti pacientai.
31. Pacientui, pažeidusiam Gimdymo namų Vidaus tvarkos taisykles, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei kiltų pavojus paciento gyvybei.
(Išrašas iš VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ Vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2023-09-04 įsakymu Nr. V-55)Atnaujinta: 2023-09-29, 14:08:59