Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu tvarka

CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS NĖŠČIOSIOS PAGEIDAVIMU TVARKOS APRAŠO IŠRAŠAS

 1.     Procedūros APRAŠYMAS

1.1.     CPO paslaugos sandara

 1.1.1.      CPO paslaugą sudaro:

   1.1.1.1.     pacientės konsultavimas ir informacijos, susijusios su CPO paslaugos organizavimu, suteikimas;

   1.1.1.2.     CPO paslaugos teikimo sutarties (toliau – sutartis) tarp VGN ir pacientės sudarymas;

   1.1.1.3.     VGN DSK sprendimo priėmimas;

   1.1.1.4.     CPO atlikimas, kai DSK tam pritaria;

   1.1.1.5.     pacientės, kuriai atlikta CPO, pooperacinė priežiūra. Šiame papunktyje nurodyta paslauga gali būti teikiama ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nei atlikta CPO, jeigu dėl pacientės ir (ar) naujagimio sveikatos būklės reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

 

1.2.     PACIENTĖS KONSULTAVIMAS IR INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU CPO PASLAUGOS ORGANIZAVIMU, SUTEIKIMAS

1.2.1.   Pageidaujanti gauti CPO paslaugą pacientė nuo  22 iki 37 nėštumo savaitės VGN nustatyta tvarka kreipiasi į Įstaigos KC dirbantį gydytoją akušerį – ginekologą.  

1.2.2.   Konsultuojantis gydytojas akušeris – ginekologas surenka anamnezę, informuoja pacientę apie medicinines CPO indikacijas (priedas Nr. 1), CPO ir gimdymo pro makštį naudą bei riziką, CPO pasekmes motinai ir naujagimiui, galimas komplikacijas po operacijos ir ateityje (priedas Nr. 2), CPO įtaką kitam nėštumui bei gimdymo ypatumus esant randui gimdoje. Supažindina pacientę su nustatyta CPO paslaugos organizavimo tvarka, išsiaiškina, ar pacientė viską suprato.

1.2.3.   Jeigu Pacientė turi klausimų, tai konsultuojantis gydytojas akušeris - ginekologas į juos atsako. Pacientė pasirašytinai medicininiuose dokumentuose patvirtina, kad jai buvo suteikta visa aprašo 1.2.2 papunktyje nurodyta informacija ir ji viską suprato (priedas Nr. 3).

1.2.4.   Už gydytojo akušerio – ginekologo konsultaciją apmoka pacientė pagal apmokėjimo už paslaugas tvarką.

 

1.3.     Sutarties TARP VGN IR PACIENTĖS SUDARYMAS                 

1.3.1.   Po VGN KC akušerio – ginekologo konsultacijos galutinai apsisprendusi gauti CPO paslaugą pacientė, VGN administravimo ir ūkio skyriuje sekretorei pateikia pasirašytą prašymą dėl CPO paslaugos gavimo (priedas Nr. 4).

1.3.2.   Pacientei pateikus 1.3.1. papunktyje nurodytą prašymą, tarp VGN ir pacientės sudaroma sutartis (priedas Nr. 5).

 

1.4.     VGN DSK sprendimo priėmimas

 1.4.1.    Sudarius sutartį su paciente, pageidaujančia gauti CPO paslaugą, DSK pirmininkas  paskiria posėdžio datą ir laiką.

1.4.2.    DSK, dalyvaujant informuotai pacientei:

   1.4.2.1.    įvertina sveikatos priežiūros specialistų išvadas, reikalingas sprendimui dėl galimybės atlikti CPO nėščiosios pageidavimu priimti;

   1.4.2.2.    siunčia pacientę papildomoms specialistų konsultacijoms, jeigu tam yra poreikis;

   1.4.2.3.    priima sprendimą dėl galimybės atlikti pacientei CPO;

   1.4.2.4.    paskiria CPO atlikimo datą (po 39-os nėštumo savaitės) ir laiką, jeigu priimamas teigiamas sprendimas dėl CPO atlikimo ir pacientė sumoka už CPO;

   1.4.2.5.    paaiškina pacientei sprendimo priežastis, kai priimamas sprendimas neatlikti CPO.

1.4.3.    DSK sprendimai įforminami protokolais, kurie susegami į DSK sprendimų segtuvą.

 

1.5.     CPO ATLIKIMO SĄLYGOS

1.5.1.      DSK priėmus teigiamą sprendimą dėl CPO atlikimo, pacientė privalo per 3 kalendorines dienas sumokėti už CPO paslaugą. CPO paslaugos kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo". Gavus apmokėjimą, pacientė įrašoma į operacijų planavimo žurnalą.

1.5.2.      DSK nustatyta CPO atlikimo data ir laiku pacientė privalo atvykti į VGN. Su savimi pacientė  privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. CPO atliekama vadovaujantis DOP13 Nėštumo patologijos darbo organizavimo tvarka ir cezario pjūvio operacijos metodika.

1.5.3.      Jeigu pacientei gimdymo veikla prasideda anksčiau nei DSK nustatyta CPO atlikimo data, tai ji nedelsdama turi vykti į VGN. Apie atvykimą anksčiau DSK nustatytos datos pacientė privalo informuoti VGN personalą. Su savimi pacientė  privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šiuo atveju budintis gydytojas akušeris ginekologas ir vyr. budintis gydytojas pakartotinai įvertina akušerinę situaciją bei ją aprašo pacientės gimdymo istorijoje. Jeigu nenustatoma medicininių indikacijų atlikti CPO, tai CPO atliekama pagal pacientės ir VGN sudarytą sutartį. Jeigu nustatoma medicininių indikacijų atlikti CPO, tai pacientei CPO atliekama vadovaujantis DOP10 Nėščiųjų priėmimo ir gimdymo skyriaus darbo organizavimo tvarka bei cezario pjūvio operacijos metodika.   

 

1.6.     PACIENTĖS, KURIAI BUVO ATLIKTA CPO, POOPERACINĖ PRIEŽIŪRA IR GALIMŲ KOMPLIKACIJŲ GYDYMAS   

1.6.1.      Pacientei, kuriai buvo atlikta CPO, VGN teikia pooperacinę priežiūrą (stacionarinę ir (ar) ambulatorinę) pagal galiojančių  vidaus ir/ar išorės teisės aktų, reglamentuojančių pooperacinės priežiūros paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus ir pacientei ir (ar) naujagimiui suteikia visas asmens sveikatos priežiūros, diagnostikos ir gydymo paslaugas arba organizuoja jų suteikimą.  

1.6.2.      Po CPO atlikimo pacientei ar naujagimiui kilus komplikacijų VGN jiems teikiamos visos diagnostikos ir gydymo paslaugos, kurias teikti Įstaigoje yra galimybė. Šios paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

1.6.3.      Neturint galimybės gydyti pacientei arba naujagimiui kilusias komplikacijas, jie pervežami į reikalingas paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 

1.7.     PAPILDOMOS SĄLYGOS

1.7.1.    VGN CPO paslauga teikiama tik toms pacientėms, kurios su VGN yra sudariusios sutartį dėl šios paslaugos teikimo. Jeigu nėščioji yra sudariusi CPO paslaugos teikimo sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, tai VGN jai CPO paslaugos neteiks.   

1.7.2.    VGN turi teisę nesudaryti CPO paslaugos sutarties su paciente, jeigu VGN tuo metu nėra gydytojų akušerių ginekologų, kurie sutinka atlikti CPO pacientės pageidavimu.

1.7.3.    VGN suteikta CPO paslauga apmokama pacientės lėšomis.

1.7.4.    Apie VGN teikiamą CPO paslaugą ir jos įkainius skelbiama VGN internetiniame tinklalapyje https://www.vgn.lt/.

1.7.5.    Nėštumo  eigoje atsiradus medicininių indikacijų atlikti CPO, tarp VGN ir pacientės sudaryta sutartis nutraukiama. Apie tai pažymima pacientės medicininiuose dokumentuose.

1.7.6.     Skundai dėl VGN teiktos CPO paslaugos yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.
Atnaujinta: 2024-02-13, 10:16:26