Lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme ir pacientų lankymo tvarka