Neįgaliųjų versija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atnaujinta: 2018-05-18

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos srityje 2015 metais VĮ VGN

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

NUSTATYMAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

 

2017-08-21

 

1.         Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę[1] ir siekdami nustatyti įstaigos Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ (toliau – Gimdymo namai), kurios steigėja (dalininkas) yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

 

2.         Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2017 m. gegužės16 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“.

 

3.         Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja Aistė Dainauskaitė, 2017-04-27 įstaigos vadovo įsakymu V-39 paskirta, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdant viešuosius pirkimus, kontaktiniai duomenys: el. p.: aiste.dainauskaite@vgn.lt, tel.: 8 (5) 269 5935.

 

4.         Atsakingas asmuo (-enys) už korupcijos prevenciją: Gyd. L. Širšinaitienė, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: lindasisre@hotmail.com , tel.: +370 687 43487 įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese darbuotojas nedalyvauja.

 

5.         Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2016-07-01 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal galiojusius 2017-06-30 dienai teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

 

6.         Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[2], kurio pagalba nustatyta, kad Gimdymo namų viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[3] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Gimdymo namų viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

 

 

(adaptuoti[4]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai

<...  Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne *

1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

-

1.1.

Įstaigoje / veikloje

Ne

1.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

-

2.1.

Įstaigos

Ne

2.2.

Viešuosiuose pirkimuose

Ne

3.

Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:

-

3.1.

Įstaigos darbuotojų

Taip

3.2.

Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų

Taip

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:

-

4.1.

Įstaigos veikloje

Ne

4.2.

Viešuosiuose pirkimuose

Ne

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:

-

5.1.

Įstaigos veikloje

Taip

5.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:

-

6.1.

Įstaigos veikloje

Ne

6.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:

Ne

7.1.

Kitose įstaigos veiklos srityje

Ne

7.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį.

 

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną[5].

 


 

7.    Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

7.1.   Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ įstatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-05-26 įsakymu Nr.V-655;

7.2.   Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2016-03-10 įsakymu Nr.V-22;

7.3.   Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ finansų skyriaus, sterilizacinės, konsultacinio centro, Ginekologijos skyriaus, Operacinės, Nėščiųjų priėmimo ir gimdymo skyriaus nuostatai patvirtinti direktoriaus 2009-08-14 įsakymu Nr.V-87; Anesteziologijos reanimacijos skyriaus, Akušerijos skyriaus,  Nėštumo patologijos skyriaus, Klinikinės diagnostikos laboratorijos, Naujagimių skyriaus,  nuostatai, patvirtinti 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.V-88. Administravimo ir ūkio skyriaus nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2014-07-22 įsakymu Nr.V-46 Kiekvienai pareigybei yra direktoriaus įsakymais patvirtinti pareiginiai nuostatai.

7.4.   VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ viešojo pirkimo tvarka, patvirtintos direktoriaus 2011-03-08 d. įsakymu Nr. V-23;

7.5.   Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ Finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2012-07-04 įsakymu Nr.V-47, Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2012-08-22 įsakymu Nr.V-50 dainiui

7.6.   VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015-08-25 d. įsakymu Nr. V-36;

7.7.   Viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ viešųjų pirkimų komisija patvirtinta direktoriaus 2017-04-18 įsakymu Nr.V-38

 

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 

8.    Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Gimdymo namų veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

 

9.    Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Gimdymo namų veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

 

9.1.   Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Gimdymo namai veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

9.2.   Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

Gimdymo namai vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Gimdymo namuose užtikrina Vidaus medicininio audito grupė bei direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai (už korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdant viešuosius pirkimus Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėja Aistė Dainauskaitė; už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę Gyd. L. Širšinaitienė).

Gimdymo namai nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

 

2 lentelė. Gimdymo namų kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

 

Nr.

Kontrolės forma / priemonės*

Taikoma / Netaikoma

Komentaras

1.

Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija

Taikoma

 

2.

Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms

Netaikoma

Tai atlieka Gimdymo namų viešųjų pirkimų komisija

3.

Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**

Taikoma

Deklaracija pateikta 2015-04-25, atnaujinta 2017-04-25

4.

Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**

Netaikoma

Vadovaujantis teisės aktais neprivaloma

5.

Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**

Taikoma

Kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas medicinai Bronius Žaliūnas direktoriaus įsakymu Nr. V-7 paskirtas 2015-01-19

6.

Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją

Taikoma

Pildoma sudarius komisiją, 1 kartą sudarius komisiją

 

7.

Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui

Taikoma

Komisijos nariai ir pirkimo organizatoriai yra informuojami apie pareigą nusišalinti galimam interesų konfliktui pasirašant nešališkumo deklaracijas.

8.

Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese

Taikoma

Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais.

* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal Įstaigos steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

 

9.3.   Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Gimdymo namų darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

9.4.    Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Gimdymo namams (jo struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.5.   Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Taip analizuojamu laikotarpiu Gimdymo namai priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir renginių organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.6.   Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Gimdymo namai savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

9.7.   Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimdymo namuose.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimdymo namų viešųjų pirkimų srityje.

 

10.    Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

 

11.         Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

11.1.   Poreikių analizavimas;

11.2.   Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

11.3.   Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia Administravimo ir ūkio skyrius;

11.4.   Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: pasirašo komisijos pirmininkas, viešųjų pirkimų specialistas, finansų skyriaus vedėjas; Planas tvirtinamas direktoriaus įsakymu;

11.5.   Plano paskelbimas: planas skelbiamas Gimdymo namų svetainėje /xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/2017_metai/VIESIEJI_PIRKIMAI/2017_METAIS_PLANUOJAMU_VYKDYTI_VP_PLANAS.pdf ;

11.6.   Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija – pagal poreikį, kurios metu vykdomos tos pačios 3-4 punkte numatytos procedūros.

12.     Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių: korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.

13. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01,  pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

13.1. – pabaigus vykdyti supaprastintus pirkimus pradėtus iki 2017-07-01, nustojo galioti įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

 

 

 

 

 


 


 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

 

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas[6]

 

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

 

Taip / Ne

Komentaras

1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

 

 

1.1.

Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?

Ne

 

1.2.

Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Ne

 

1.3.

Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?

Ne

 

1.4.

Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Ne

 

1.5.

Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).

Ne

 

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas

Ne

Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje

3.

Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

 

 

3.1.

Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?

Taip

 

3.1.1.

Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?

Taip

 

3.2.

Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?

Taip

 

3.3.

Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?

Taip

 

3.4.

Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?

Taip

 

3.5.

Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?

Ne

 

3.5.1.

Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?

Taip

Darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę - A. Dainauskaitė

3.5.1.

Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?

Ne

Nenustatyti pažeidimai

3.7.

Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?

Taip

 

3.7.1.

Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?

Taip

Nuolat

3.8.

Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?

Taip

 

3.8.1.

Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

Taip

 

3.8.2

Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?

Taip

 

3.8.3.

Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?

Taip

 

3.8.4.

Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

Ne

 

3.8.5.

Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?

Ne

Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu

3.8.6.

Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas?

Taip

 

3.8.7.

Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?

Taip

 

3.8.8.

Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?

Ne

 

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Ne

Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo

Taip

 

5.1.

Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?

Ne

 

5.3.

Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01,  reikalavimų įgyvendinimą?

Ne

Nereikėjo priimti jokių naujų vidaus teisės aktų. Įstaigoje yra įgyvendinami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01,  reikalavimai.

5.4.

Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?

Ne

 

5.4.1.

Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?

Ne

 

5.4.2.

Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?

Ne

 

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija

Ne

Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų

Ne

 

7.1.

Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?

Ne

Specialiųjų tyrimų tarnyba neatliko įstaigos korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje

7.2.

Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

Ne

Įstaigoje nebuvo nustatyta korupcijos rizikos veiksnių viešųjų pirkimų srityje

 

 [1] SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVlTlbU)

[2] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[3]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[4] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[5] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

[6] Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

VšĮ Vilniaus gimdymo namai.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 124368392.  

Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius 02106
Tel./faks. (8 5) 262 80 38
El.p. info@vgn.lt
Visi kontaktai